ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ МАЙНА БОРЖНИКА

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Дане положення розроблене відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 2343 – ХІІ  в редакції від 06.02.2015, затверджено керівником товариства, та регулює відносини, що виникають між замовниками, учасниками, організаторами та третіми особами, під час проведення відкритих електронних торгів (аукціонів) на веб-сайті Система електронних торгів «Capital Excgange» Української універсальної біржі «Капітал» (далі «Capital Excgange»).

1.2. Дане положення набирає чинності з моменту набрання чинності Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції № 2343 – ХІІ  в редакції від 06.02.2015 (надалі – Закон).

1.3. В даному положенні застосовуються наступні терміни:

1.3.1. Замовник — Арбітражний керуючий, фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство — як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

1.3.2. Учасник – будь-яка особа (фізична особа, юридична особа, нерезидент), що подала у встановленому порядку відповідну заяву про участь в електронних торгах, сплатила гарантійний внесок, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію учасника та індивідуальний код.

1.3.3. Організатор торгів (аукціону) – УУБ «Капітал».

1.3.4. Веб-сайт «Capital Excgange» — сукупність технічних та програмних засобів, що забезпечують проведення електронних торгів, у встановленому Законом порядку, та відповідають вимогам ст. 53 Закону.

1.3.5. Повідомлення – офіційна інформація, що надсилається учасникам електронних торгів про будь-які процеси, що проходять за їх участі на веб-сайті Організатора торгів.

1.3.6. Учасники торгів – організатор торгів, замовник, учасник.

1.3.7. Електронні торги (аукціон) – сукупність дій учасників на веб-сайті Організатора торгів у визначений час, спрямованих на настання реальних правових наслідків та з метою досягнення певних економічних інтересів.

1.3.8. Термін – проміжок часу, протягом якого учасник (організатор) або замовник торгів має право та/або зобов’язаний вчинити юридично значимі дії, на веб-сайті «Capital Excgange». Якщо кінцевий строк припадає на вихідний чи святковий день, то останній строк вчинення дії закінчується у відповідний час наступного робочого дня.

1.3.9. Належним чином засвідчена копія документу – документ в паперовому вигляді, що містить певну інформацію, на якій міститься відтиск печатки заявника із ідентифікаційним кодом та зазначено «З оригіналом згідно».

1.3.10. Особистий кабінет замовника — сукупність програмних та технічних засобів, що дозволяють замовнику, використавши особистий пароль та логін, отримати повну та вичерпну інформацію про сформовані та направлені організатору торгів заяви на проведення електронних торгів, включаючи інформацію по запропонованим для продажу лотам, їх редагування та роздрукування.

1.3.11. Індивідуальний код учасника – набір цифр, що присвоює система автоматично, у випадку реєстрації заявника учасником електронних торгів.

1.4. Всі інші поняття та визначення вживаються у значенні Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

ІІ ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ЗАМОВНИКІВ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

2.1. Замовником електронних торгів може бути арбітражний керуючий, що має відповідне свідоцтво та призначений господарським судом ліквідатором та/або керуючим санації, у встановленому порядку здійснив реєстрацію на веб-сайті Замовника торгів, про що отримав відповідне підтвердження та уклав договір про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з організатором аукціону.

2.2. Реєстрація замовника на веб-сайті «Capital Excgange» здійснюється на підставі встановленої «Заяви про реєстрацію замовника», що подається в електронній формі (з наступним підтвердженням письмово), до якої у сканованому вигляді додаються копії наступних документів: копія паспорту, копія індивідуального податкового номеру, копія свідоцтва. Також у заяві обов’язково зазначається місце реєстрації замовника, місце здійснення діяльності, адреса електронної пошти, контактні телефони.

2.3. Отримавши заяву про реєстрацію замовника, організатор торгів негайно повідомляє останнього із зазначенням точного часу її отримання. Протягом 2-х годин з моменту її отримання Організатор торгів повідомляє заявника про результати її розгляду: повідомляє про реєстрацію на веб-сайті організатора торгів та присвоює відповідний пароль та логін доступу до системи, або відмовляє в реєстрації із зазначенням причини.

2.4. Пароль та логін доступу до веб-сайту присвоюється замовнику один раз під час реєстрації. Пароль та логін доступу до системи є особистою та конфіденційною інформацією, не може передаватися третім особам. Пароль та логін доступу до веб-сайту надсилаються  електронним повідомленнями на електронну пошту замовника, зазначену у реєстраційній заяві. У разі втрати, розголошення паролю та логіна, замовник зобов’язаний негайно повідоми про це організатора торгів шляхом направлення листа на електронну скриньку: birga@capitalua.com і після отримання підтвердження про повідомлення від організатора торгів пройти повторну реєстрацію  для доступу до веб-сайту.

2.5. «Capital Excgange» не несе відповідальності перед будь-якими особами внаслідок протиправного використання паролю та логіну третіми особами.

2.6. Протягом 5 днів з моменту здійснення відповідної реєстрації, заявник зобов’язаний направити поштою оригінал заяви та належним чином засвідчені копії додатків до неї на адресу «Capital Excgange». Адреса товариства зазначена на сайті: https://www.eauction-capital.com.ua/.

2.7. Підставою для відмови в реєстрації на веб-сайті «Capital Excgange» може бути:

— подання неправдивих відомостей у реєстраційній заяві;

— анулювання свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого;

— невідповідність відомостей зазначених у реєстраційній заяві копіям сканованих документів, що додані до неї;

— у заяві зазначена неповна інформація про заявника.

2.8. Підставою для скасування реєстрації замовника може бути:

— наявність у організатора торгів данних про анулювання раніше виданого свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого;

— смерті заявника;

— заяви заявника про скасування реєстрації;

— розголошення третім особам присвоєного паролю та логіну;

2.9. У випадку внесення змін до будь-яких реєстраційних даних замовника, що використовувалися під час реєстрації на сайті, останній зобов’язаний протягом 3-х днів, з дня внесення таких змін, письмово повідомити про це організатора торгів.

ІІІ ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ)

3.1. Подавати заяви про проведення електронних торгів має право виключно замовник, що пройшов відповідну реєстрацію на веб-сайті «Capital Excgange», отримав відповідний пароль та логін доступу до веб-сайту, уклав з організатором торгів відповідний договір про проведення аукціону в електронній формі. Замовник в режимі реального часу, використовуючи логін та пароль доступу до особистого кабінету, може переглядати, роздруковувати всі раніше подані, сформовані заяви про проведення електронних торгів, а після початку торгів, номери учасників, час і розмір зроблених учасниками пропозицій.

3.2. Заява на проведення електронних торгів подається виключно в електронній формі, за встановленою формою, що розміщена на веб-сайті організатора торгів.

3.3. До заяви додається: сканована копія ухвали про санацію боржника або про відкриття ліквідаційної процедури; протокол (рішення) замовника/комітету кредиторів/заставодержателя про призначення УУБ «Капітал» організатором електронних торгів.

3.4. В момент укладення, підписання Договору про проведення електронних торгів замовник торгів зобов’язаний надати організатору скановану копію суду про санацію/ліквідацію боржника.

3.5. Організатор електронних торгів, отримавши відповідну заяву про реєстрацію торгів,  протягом двох годин з моменту її отримання,  повідомляє замовника про: реєстрацію заяви замовника про проведення торгів або відмовляє в її реєстрації, та надсилає замовнику відповіднє повідомлення на електронну скриньку з вичерпаним переліком зауважень.

3.6. Заява про реєстрацію електронних торгів може складатися щонайменше з одного лоту і може включати продаж такого майна як:

3.6.1. Автотранспорт (КТС).

3.6.2. Будівельні матеріали.

3.6.3. Виробниче обладнання.

3.6.4. Земельна ділянка.

3.6.5. Корпоративні права.

3.6.6. Літальні апарати, судноплавні човни.

3.6.7. Малоцінне майно (офісна техніка, запчастини, меблі, і т.д).

3.6.8. Нерухоме майно.

3.6.9. Право вимоги.

3.6.10. Продукція виробничого призначення, сировина.

3.6.11. Сільськогосподарська продукція.

3.6.12. ЦМК (цілісний майновий комплекс).

3.7. Замовник, подаючи заяву на проведення електронних торгів, зобов’язаний зазначити наступну інформацію:

— початкову вартість майна, лоту;

— можливість надання переможцю податкової накладної;

— реквізити продавця майна (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку);

— порядок, місце, строк і час представлення заяв на участь в торгах;

— порядок оформлення участі в торгах, перелік документів і вимоги, що пред’являються учасникам, до їх оформлення;

— порядок і критерії виявлення переможця торгів;

— строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі;

— організатора аукціону (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку);

— спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону;

— строк проведення аукціону;

— відомості про можливість зниження початкової вартості до 50% від початкової вартості лоту на тому ж аукціоні;

— без можливості пониження початкової вартості на тому ж аукціоні;

— крок аукціону: від 0,1% до 10% від початкової вартості лоту, або фіксована сума в  національній валюті (грн/коп) від 1 копійки;

— термін проведення електронних торгів (аукціону) (період, протягом якого приймаються пропозиції учасників про ціну);

— час прийому заяв на участь в аукціоні.

3.8. Сформувавши відповідну заяву на проведення електронних торгів в особистому кабінеті, замовник направляє її організатору торгів. Після її направлення організатору торгів, замовник не має права (можливості) вносити будь-які виправлення.

3.9. Організатор торгів негайно в момент прийняття заяви про проведення торгів, реєструє її в електронному журналі, про що повідомляє замовника. Протягом 2-х годин, з моменту реєстрації прийнятої заяви, розглядає її та приймає наступні рішення: надсилає повідомлення про реєстрацію заяви на проведення електронних торгів, або відмовляє в реєстрації з наданням зауважень.

3.10. Підставою для відмови в реєстрації заяви на проведення електронних торгів є:

— надання неправдивих відомостей про замовника або про майно, що виставлено на торги;

— ненадання у встановленому порядку повного переліку копій сканованих документів;

— виявлення невідповідності даних, зазначених у заяві на проведення електронних торгів — доданим документам;

— надання неповної інформації про проведення торгів;

— невідповідність заяви умовам та термінам продажу відповідно Договору.

3.11. Організатор аукціону зобов’язаний провести аукціон, електронні торги, з продажу майна замовника в порядку визначеному заявою останнього та Договором на проведення електронних торгів.

ІV ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

4.1. Організатор аукціону гарантує всім користувачам веб-сайту «Capital Excgange» вільний доступ до інформації про майно, що виставлено на електронні торги, просту систему пошуку, в режимі реального часу 7 днів на тиждень, 24 години на добу.

4.2. Оплата за реєстрацію учасника на веб-сайті організатора торгів не стягується. Організатор торгів може надавати додаткові послуги за оплату. Оплата додаткових послуг здійснюється за рахунок сплаченого гарантійного внеску, шляхом утримання відповідних коштів.

4.3. Під час реєстрації учасника торгів відсутні будь-які критерії, що б могли ставити одного учасника у нерівне положення у порівнянні з іншим, з будь-яких підстав.

4.4. Користувач, для реєстрації в якості учасника, подає в електронному вигляді встановленого зразку заяву та додає у сканованому вигляді копії наступних документів:

4.5. Для фізичної особи — копія паспорту та ідентифікаційного коду; копія квитанції чи платіжного доручення (для фізичної особи — підприємця) про сплату гарантійного внеску.

4.6. Для фізичної особи підприємця — документи зазначені у п. 4.5. р. IV та копію виписки з ЄДР, якщо особа подає заяву за дорученням – копію нотаріально-посвідченого доручення.

4.7. Для юридичної особи — копія виписки з ЄДРПОУ (копія свідоцтва про державну реєстрацію), копія довідки статистики, копія доручення або копія наказу про призначення керівника, сканована копія платіжного доручення про сплату гарантійного внеску, з відміткою банківської установи.

4.8. У реєстраційній заяві учасника обов’язково вказується наступна інформація: адреса електронної пошти, засоби зв’язку, фактична (поштова) адреса заявника, реквізити для повернення гарантійного внеску, за відсутності особистого рахунка, фізичній особі, учаснику торгів, гарантійний внесок повертається в офісі організатора торгів на підставі поданої особисто ним заяви, або на зазначену учасником банківську карту в термін передбачений Законом.

4.9. Організатор торгів негайно, після отримання заяви про реєстрацію учасника, надсилає повідомлення на електронну адресу, зазначену у заяві, у якому зазначається точний час прийняття реєстраційної заяви. Протягом 2-х годин після отримання повідомлення про реєстрацію учасника, організатор електронних торгів розглядає подану заяву, та приймає одне з двох рішень: зареєструвати заявника в якості учасника електронних торгів або відмовити в реєстрації.

4.10. Якщо прийнято рішення про реєстрацію заявника в якості учасника електронних торгів, останньому на електронну адресу надсилається про це повідомлення, і присвоюється індивідуальний код учасника. Індивідуальний код учасника не підлягає розголошенню третім особам

4.11. Організатор торгів має право скасувати реєстрацію учасника та анулювати присвоєний код учасника, якщо протягом 12-и годин з моменту отримання реєстраційної заяви потенційного учасника електронних торгів, не надійде підтвердження оплати гарантійного внеску у встановленому порядку та розмірі з банківської установи (грошові кошти участника не відображаються на відповідному поточному рахунку). Про скасування реєстрації учасника, організатор торгів негайно направляє повідомлення на електронну адресу зазначену у реєстраційній заяві із зазначенням причини відмови. Якщо в подальшому, буде отримано докази зарахування гарантійного внеску, реєстрація учасника поновлюється, про що надсилається відповідне повідомлення.

4.12. Учасник має право брати участь у електронних торгах виключно під індивідуальним кодом учасника.

4.13. Організатор електронних торгів має право відмовити в реєстрації учасника з наступних підстав:

— надання неправдивих відомостей;

— ненадання у встановленому порядку повного переліку сканованих документів;

— виявлення невідповідності даних, зазначених у реєстраційній заяві учасника, доданим документам;

— надання не повної інформації, яка повинна міститься у заяві про реєстрацію учасника;

— не сплати гарантійного внеску, оплату не в неповному розмірі;

— ненадання належних доказів сплати гарантійного внеску.

4.14. Відмова в реєстрації учасника з інших підстав не допускається.

V ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНІВ)

5.1. Аукціон проводиться на веб-сайті організатора електронних торгів «Capital Excgange»: https://www.eauction-capital.com.ua/.

5.2. Приймати участь у аукціоні мають право виключно зареєстровані учасники, що отримали індивідуальний код учасника. Під індивідуальним кодом учасника останні подають пропозиції щодо запропонованої ціни.

5.3. Аукціон (електронні торги) триває не менше 15 діб, і не більше 2-х місяців.

5.4. Термін проведення аукціону – проміжок часу, протягом якого зареєстровані учасники можуть подавати пропозиції про ціну. У разі виникнення спору відносно часу внесення пропозиції про ціну, приймається до уваги показники часу, які містить веб-сайт Організатора аукціона.

5.5. Організатор аукціону зобов’язаний провести електронні торги протягом 2-х місяців з дня укладення договору про проведення аукціону, якщо інше не встановлено Законом або Договором.

5.6. Час протягом якого проводиться аукціон:  початок аукціону у визначений замовником аукціону робочий день о 12 годин 00 хвилин, закінчення — не пізніще 17 годині 00 хвилин останнього робочого дня тиждня.

5.7. Розмір гарантійного внеску за участь в аукціоні незалежно від вартості лоту, складає 10% від його початкової вартості.

5.8. Організатор аукціону не пізніше як за 15 робочих днів до дня початку аукціону оприлюднює на офіційному веб-сайті Міністерства Юстиції України, не пізніше як за 20 робочих днів  на ойіційному веб-сайті Вищого  Господарського суду України та на своєму веб-сайті оголошення про проведення аукціону, а також письмово повідомляє про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником.

5.9. Система торгів автоматично надсилає кожному учаснику електронних торгів повідомлення, яке містить адресу сторінки веб-сайту, на якій проводяться електронні торги, запропоновану учасником ціну, час отримання системою пропозиції, а також час розміщення пропозиції учасника на сторінці веб-сайту або повідомлення про відмову від розміщення пропозиції із зазначенням причин такої відмови (пропозиція не відповідає кроку аукціону, або меньша за мінімальну ціну продажу лоту).

5.10. Негайно після оголошення переможця або закінчення аукціону без визначення переможця протокол про проведення аукціону надсилається організатором торгів в електронній формі переможцю та замовнику. У разі продажу нерухомого майна протокол у паперовій формі в той же день надсилається (вручається) переможцю та замовнику.

5.11. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:

— відсутності учасників або наявності на торгах лише одного учасника;

— коли жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову (початкову вартість);

— несплати у встановлений строк переможцем належної суми за придбане майно.

5.12. Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймається організатором протягом 3-х годин після виникнення підстави для такого визнання.

5.13. Особливості проведення повторного аукціону:

5.13.1. Якщо інше не встановлено договором, у разі закінчення аукціону без визначення переможця протягом місяця (у разі продажу нерухомого майна — двох місяців) організатор аукціону зобов’язаний провести повторний аукціон.

5.13.2. Якщо інше не встановлено договором, у разі закінчення повторного аукціону без визначення переможця протягом місяця організатор аукціону зобов’язаний провести другий повторний аукціон.

5.13.3. Якщо інше не встановлено договором з Замовником, початковою вартістю повторного аукціону, другого повторного аукціону є вартість, зменшена на 20 відсотків щодо початкової вартості відповідно попереднього аукціону, попереднього повторного аукціону.

5.13.4. До участі у повторному аукціоні не допускаються переможці попередніх торгів, що не сплатили у встановлений строк вартість лота за договором, відмовилися від укладення договору купівлі-продажу чи від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.

5.14. Особливості проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості:

5.14.1. Якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, аукціон проводиться без можливості зниження початкової вартості.

5.14.2. Повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості, але не нижче, ніж до граничної вартості, яка становить 50 відсотків початкової вартості, вказаної в оголошенні про проведення аукціону.

5.14.3. Якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості.

5.14.4. Під час проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості, за відсутності бажаючих стати учасником аукціону, система автоматично знижує початкову вартість лоту на крок аукціону, доки не виявиться бажаючий укласти договір.

5.14.5. Якщо після зниження початкової вартості виявиться бажаючий (бажаючі) укласти договір, аукціон проводиться у загальному порядку.

VІ ПОРЯДОК ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

6.1. Організатор аукціону гарантує всім учасникам електронних торгів вільний доступ до інформації про майно, що виставлено на електронні торги, за лотом, на який заявник зареєстрований в якості участника, в режимі реального часу — 7 днів на тиждень, 24 години на добу. Учасник торгів має можливість — робити пропозиції за лотом, враховуючи крок аукціону, при цьому в нього на моніторі відображується його номер, запропонована ним ціна за лот, час зробленої ним пропозиції, а також номери, запропонована ціна за лот, та час зроблених пропозицій інших учасників, за цим лотом. Переможцем аукціону визнається учасник, який за весь час проведення електронних торгів запропонував найвищу ціну за лот. Якщо два або більше учасників запропонували однакову ціну переможцем оголошується учасник який запропонував цю ціну першим (це відображено в режимі реального часу та доступно до перегладу замовнику та всім учасникам аукціону). Система не приймає пропозиції учасників які не відповідають розміру кроку аукціону.

6.2. Наслідок проведення аукціону:

6.2.1. За наслідком проведення аукціону, відкритих електронних торгів, складається протокол про визначення переможця або закінчення аукціону без визначення переможця. У протоколі зазначається:

— майно, що запропоноване для продажу;

— кількість учасників аукціону;

— початкова вартість;

— ціна, запропонована переможцем аукціону, або відомості про те, що аукціон закінчився без визначення переможця;

— ціна або частина ціни, сплачена переможцем;

— найменування і місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові і місце проживання (для фізичної особи) переможця торгів;

— адреса сторінки веб-сайту, на якій розміщено відомості про проведення аукціону;

— номер банківського рахунку, на який мають бути перераховані кошти за придбане майно.

6.3. До протоколу додається засвідчений організатором текст договору, вказаний в оголошенні про проведення аукціону.

6.4. Протокол в електронній формі протягом 3-х годин з моменту закінчення аукціону надсилається переможцю та замовнику аукціону.

6.5. Кожен учасник аукціону може вимагати надання йому копії протоколу, засвідченої організатором аукціону. Така копія надається у день звернення.

6.6. Організатор аукціону зобов’язаний повідомити про запропоновану переможцем ціну або про закінчення аукціону без визначення переможця для розміщення цих відомостей на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та на власному сайті, де раніше було розміщене оголошення про проведення аукціону, не пізніше, ніж через три дні після закінчення аукціону.

6.7. У випадку закінчення аукціону без визначення переможця, відповідний протокол негайно надсилається на електронну адресу замовника торгів.

6.8. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, здійснюється у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством. Підставою, для повернення гарантійного внеску учаснику є належним чином складена та подана організатору електронних торгів відповідна заява, в якій має міститися наступна інформація, для СПД ФО та юридичних осіб — розрахунковий рахунок, МФО, код ЄДРПОУ або ІПН, назва банку отримувача, для фізичних осіб — номер банківської картки, якщо гарантований внесок повертається учаснику на його особистий рахунок. У випадку неподання даної заяви, або надання неповної інформації, організатор електронних торгів не несе відповідальності, за порушення строку повернення гарантійного внеску. У разі неотримання заяви про повернення гарантійного внеску протягом одного місяца, гарантійний внесок учаснику торгів не повертається.

VІІ ПОРЯДОК РЕГУЛЮВАННЯ СПРІРНИХ ПИТАНЬ

7.1. Усі спори, що можуть виникати між замовником, організатором, учасниками відкритих електронних торгів, будь-якими третіми особами під час проведення відкритих електронних торгів, підлягають вирішенню шляхом переговорів та направленням відповідного повідомлення (електронного повідомлення) із зазначенням суті спору.

7.2. Особа, якій направлено відповідне письмове (електронне повідомлення) повідомлення, зобов’язана протягом 15 днів (якщо вирішення спору не потребує негайного розгляду) з моменту його отримання, розглянути його та надати аргументовану відповідь.

7.3. У випадку невирішення спору у позасудовому порядку, спір підлягає вирішенню у відповідному суді, відповідно до вимог діючого законодавства.

7.4. Повідомлення вважається належним чином направлене/отримане, якщо це було здійснено відповідною стороною спору на електронну адресу зазначену під час відповідної реєстрації/ідентифікації.